Algemene voorwaarden

 1. Contributie
  1. Alle contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Vooruitbetaling geschiedt te allen tijde per automatische incasso.
  2. Vanaf een achterstand van betaling van een volle periode van 4 weken, mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van MyLife, totdat de achterstand is voldaan.
  3. Indien de sporter nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens MyLife zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau vanaf een achterstand van ten minste 8 weken. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de betreffende sporter of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige sporter.
  4. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van MyLife om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van de sporter.
  5. In geval van ontbinding op bovenstaande gronden zal de sporter onmiddellijk de toegang tot MyLife worden ontzegd.
  6. Bij het aangaan van een contract, dient te allen tijde de volledige contractduur betaald te worden. Ook wanneer er sprake is geweest van (een medische) bevriezing van het abonnement.
  7. Het overeengekomen bedrag aan contributie dient ook te worden betaald indien de sporter tijdelijk om enigerlei reden niet in staat is om gebruik te maken van de accommodatie. Het lidmaatschap van MyLife is aangegaan met een inspanningsafspraak. Zo spant MyLife zich te allen tijde in een compleet sportaanbod voor haar leden te verzorgen. Dit kan in haar trainingslocaties, in de openlucht als ook middels een compleet online aanbod voor leden.
  8. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien een schriftelijke verklaring omtrent een opschorting van de betalingsverplichting, op verzoek van de sporter, is afgegeven door de directie van MyLife of door het aantonen van een geldige doktersverklaring indien de opschorting op medische grond(en) berust.
  9. U dient er rekening mee te houden dat het abonnement na medische afwezigheid wordt verlengd met de periode van afwezigheid.
 1. Looptijd en opzeggen
  1. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  2. Bij opzegging vóór het einde van de overeengekomen looptijd, wordt het abonnement per einde van de looptijd werkelijk beëindigd.
  3. Bij opzegging binnen 1 maand van het einde van de overeengekomen looptijd, dan wordt 1 maand opzegtermijn in acht genomen.
  4. Indien men tussentijds het 2-jarig abonnement wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig abonnement en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt.
  5. Opzegging van een abonnement dient fysiek te geschieden middels een opzegformulier bij de receptie van MyLife.
  6. Indien inschrijving online heeft plaatsgevonden dan kan opgezegd worden via de MyLife website met het daarvoor bestemde formulier.
  7. Bij overlijden van de sporter wordt het abonnement beëindigd door MyLife op de eerstvolgende mogelijkheid nadat MyLife bericht heeft ontvangen aangaande het overlijden van de sporter.
  8. Vakantie, verblijf of opleiding in het buitenland zijn geen geldige reden om het abonnement op te zeggen vóór de looptijd is beëindigd.
 2. Tevredenheidsgarantie
  Een lid mag het lidmaatschap binnen 28 dagen na aanvang van het lidmaatschap beëindigen wanneer de sporter vindt dat het lidmaatschap niet voldoet aan de verwachting. Daartoe dient hij/zij minimaal 5x een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan MyLife. Er vindt geen restitutie plaats van de administratiebijdrage en de contributie over de eerste periode. Als aanvangsdatum wordt de op het contract vermelde startdatum gehanteerd zoals aan het lid toegezonden.
 3. Toegangspas/token
  1. Na inschrijving bij een MyLife club ontvangt de sporter een MyLife pas. De sporter kan tegen eenmalige bijbetaling ook kiezen voor een token (sleutel, polsband).
  2. De toegangspas of token is altijd eigendom van de sporter.
  3. De toegangspas of token dient getoond te worden om toegang te krijgen tot de MyLife sportlocatie of buitenactiviteit van MyLife. Zonder vertoning van toegangspas of token kan gevraagd worden naar persoonsgegevens ter identificatie. Bij herhaaldelijk niet vertonen van de toegangspas of token kan de toegang ontzegd worden.
  4. Bij verlies van de toegangspas of token kan er een nieuw exemplaar worden aangeschaft bij de receptie van elke MyLife club. Hiervoor wordt eenmalig een vergoeding gerekend.
  5. Op een toegangspas of token kan een geldbedrag gestort worden dat uitsluitend te gebruiken is in de MyLife clubs voor de betaling van producten, dranken en versnaperingen. Het tegoed kan enkel via pinbetaling gestort worden op de toegangspas of token. Er vindt geen restitutie plaats van overgebleven tegoeden bij beëindiging van het abonnement. De tegoeden blijven ook na opzegging van het abonnement uitsluitend te gebruiken voor eerder genoemde doeleinden.
 4. Medische bevriezing
  Wanneer sporten wegens medische omstandigheden (tijdelijk) onmogelijk is, kan de sporter het abonnement bevriezen. Deze pauze mag tot maximaal 3 maanden duren en na afloop van de medische bevriezing wordt restitutie verrekend met de sporter. Voor medische bevriezing wordt gevraagd om een medisch bewijs in de vorm van een afspraakbevestiging bij de medisch specialist.
 5. Indexeringen
  MyLife behoudt zich het recht voor om tussentijds contributie te verhogen op grond van economische ontwikkelingen. Tot economische ontwikkelingen worden gerekend de aanpassing van de omzetbelasting en de jaarlijkse prijsindexering. Leden van MyLife ontvangen hierover te allen tijde vooraf bericht.Het verhogen van contributie op basis van het CBS-prijsindex cijfer, of prijsverhogingen die direct voortkomen uit wetgeving van de rijksoverheid (zoals bij een verhoging van BTW) zijn geen reden tot ontbinden van het abonnement buiten de in artikel 2 gestelde voorwaarden.
 6. Adreswijziging(en)
  Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dient de sporter onmiddellijk en uit eigen initiatief mede te delen aan MyLife. Dit geldt voor wijzigingen van adres, e-mailadres, telefoonnummer en/of bankrekeningnummer. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting, hebben aan de sporter verzonden brieven ingevolge art. 3:37 lid 3 BW gewoon werking, ook al is van ontvangst door de sporter geen sprake. Indien de sporter verhuist naar een locatie waarbij geen MyLife club binnen 10 km is gevestigd mag het abonnement opgezegd worden met 1 maand wettelijke opzegtermijn. Wel is hierbij een bewijs van verhuizing verplicht.
 7. Mobiele telefoon
  Het is sporters toegestaan om in de fitnesszaal tijdens het sporten een mobiele telefoon bij zich te dragen. Gebruik van een mobiele telefoon dient te gebeuren in alle redelijkheid en met respect voor de omgeving en privacy van medesporters. Voer (luide) telefoongesprekken het liefst in de kleedruimte of op de gang.
 8. Leeftijd
  Bij MyLife is sporten voor alle leeftijden mogelijk. Voor jeugd tot 16 jaar is het mogelijk om als ouder een jeugd add-on voor je kind bij het eigen abonnement te nemen voor € 39,50 per 4 weken.

  1. Vanaf 0 t/m 14 jaar is sporten bij MyLife verplicht onder begeleiding (in een groepsles voor jouw leeftijd, of in de fitness met je ouder(s) en met een programma vanuit je MyCoach).
  2. Vanaf 14 jaar kan je zelfstandig sporten, maar verplicht onder begeleiding van een MyCoach.
  3. Vanaf 16 jaar kan je zelfstandig sporten, op een regulier abonnement. We hebben wel een handtekening van je ouder(s) nodig.
  4. Vanaf 18 jaar hebben we geen handtekening van je ouder(s) nodig.
 9. Verboden Middelen
  Het is ten strengste verboden alcohol en/of stimulerende middelen te gebruiken of hiervan onder invloed te zijn in de sportcentra van MyLife of tijdens activteiten van MyLife. Bij niet naleven van deze voorwaarde zal directe verwijdering uit het sportcentrum en intrekking van het lidmaatschap onherroepelijk volgen, onder de voorwaarden, genoemd in artikel 1, lid d van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Personal Training geven
  Het is sporters niet toegestaan om personal training te geven binnen MyLife club locaties zonder dat zij aangesloten zijn bij de MyLife personal trainers groep en de maandelijkse fee voldoen. (MyLife PT Group).
 11. Openingstijden
  1. De openingstijden worden vastgesteld door MyLife. Het fitnesscentrum is gesloten op officiële feestdagen tenzij de directie van MyLife hiervoor een uitzondering maakt. Afwijkende openingstijden worden tijdig (schriftelijk) kenbaar gemaakt aan de leden. Daarnaast kunnen tijdens de zomerperiode de openingstijden worden aangepast. In beide gevallen leidt dit in geen geval tot vermindering of teruggave van contributie.
  2. Er kan besloten worden op seizoensbasis (zomerperiode, kerstvakantie) een aangepast (groepsles)rooster te hanteren voor activiteiten. Tijdelijke aanpassingen in het aanbod van specifieke sportactiviteiten is nimmer een reden tot beëindigen van het abonnement buiten de regels zoals genoemd in artikel 2 van deze voorwaarden. Ook betreft een zoals hierboven beschreven seizoensaanpassing geen aanleiding tot vermindering of teruggave van contributie.
 12. Huishoudelijke reglement
  De sporter onderwerpt zich aan de door of namens de directie van MyLife gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie ‘Huishoudelijk Reglement’) en verklaart hierbij deze te allen tijde te zullen naleven.
  Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Sporten binnen MyLife is alleen toegestaan met het gebruik van schone (binnen) sportschoenen, sportkleding en het gebruik van een (eigen) handdoek. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot MyLife te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks onverminderd de verplichting van de sporter om de contributie over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.
 13. Eigen risico
  1. De sporter verklaart hierbij dat hij/zij sportinstructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel of zoekgeraakte eigendommen geheel door hem/haar worden gedragen. Bij verlies of diefstal van een MyLife toegangspas/token dient een nieuwe pas/token aangeschaft te worden(pasje/token is eigendom).
  2. Elke vorm van schade aan de sporter, zijn/haar materiaal of schade aan derden door toedoen van de sporter, is de verantwoordelijkheid van de sporter. MyLife is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen of in te schakelen als bemiddelaar.
  3. De sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade die ontstaat ten gevolge van het beoefenen van enigerlei tak van sport in MyLife, voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal de sporter MyLife vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
  4. Het betreden van de douche en/of saunaruimte is geheel op eigen risico. MyLife is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel. Het dragen van slippers is verplicht in deze ruimtes. Het gebruik van de zonnebank is tevens op eigen risico. Voorschrift luidt maximaal 1x per week, gebruik vanaf 18 jaar. Bescherm bij gebruik de ogen met een bril en gebruik geschikte uv-cremé.
  5. MyLife is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van de sporter.
  6. Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van MyLife is geheel voor eigen risico.
  7. Het bezoeken van de kinderoppas van MyLife is volledig op eigen risico. MyLife is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel van kinderen tijdens de opvang bij MyLife.
  8. Bij parkeren op een door MyLife beheerd parkeerterrein wordt geadviseerd geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Het in de auto achterlaten van personen of (huis)dieren is ten strengste verboden. MyLife advisteert om de auto goed af te sluiten voor sporters de club binnengaan. Enige schade aan een voertuig of goederen is volledig voor eigen risico bij het betreden, parkeren en uitrijden van een door MyLife beheerde parkeergelegenheid.
 14. Eigen risico bij outdoor sporten
  Deelname aan sportactiviteiten in de open lucht geschiedt altijd op eigen risico van de sporter. Sporters dienen goed verzekerd te zijn en in het bezit van alle wettelijke verzekeringen (WA). Sporters dienen de eigen fysieke gesteldheid goed in te schatten, met name voor de eigen veiligheid. Wij adviseren om bij ziekte, het volgen van een specifiek dieet, blessures, (hart)klachten, zwangerschap of andere medische klachten advies in te winnen bij de eigen huisarts voordat de sporter meedoet met buitensportactiviteiten.
 15. Klachten
  1. Klachten over MyLife, de sportcentra, de dienstverlening en/of het personeel kunnen worden gemeld via mylife.nl/contact
  2. De sporter wordt geadviseerd een klacht of opmerking op de dienstverlening uiterlijk binnen 4 weken na het voorval te melden middels de klachtenprocedure (bijlage I).
  3. Later dan 4 weken na het voorval indienen van een klacht kan leiden tot verzaken van het recht van de sporter in aanspraak ten behoeve van de klacht of opmerking.
  4. MyLife beantwoordt ingediende klachten zo snel mogelijk, doch binnen een minimale antwoordtermijn van 2 weken.
 16. Privacy en wet AVG
  Bij inschrijven worden de door de sporter ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze verwerking heeft als doel de gegevens van de sporter beschikbaar te maken in de persoonlijke trainingssoftware van de sporter en als contractinformatie in de ledenadministratie. Gegevens worden zodoende uitsluitend ingevoerd in software van vertrouwelijke partners van MyLife. Bij ondertekening van het inschrijfformulier geeft de sporter toestemming voor deze verwerking. De sporter heeft te allen tijde recht op inzage in de eigen gegevens. Verwijderen van gegevens kan door een schriftelijk verzoek in te dienen bij MyLife. Gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap en tot drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap (in overeenstemming met art. 52 Wet Rijksbelastingen).
 17. Online sporten – MyLife Home
  1. Bij het aangaan van een lidmaatschap op MyLife Home geeft de sporter uitdrukkelijk aan dat alle beelden, video’s, trainingsprogramma’s, informatie en overige content eigendom zijn van MyLife Home en beschermd zijn volgens de geldende intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
  2. Na opzegging van het lidmaatschap op MyLife Home (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door MyLife Home) vervalt het recht van de sporter om gebruik te maken van de door MyLife Home geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd geleverde producten en diensten blijven eigendom van MyLife Home en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de sporter.
  3. Het is de sporter uitdrukkelijk verboden om beelden, video’s, trainingsprogramma’s, informatie en overige content die eigendom zijn van MyLife Home, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met MyLife Home.
 18. MyLifestore – webshop
  1. Bij aankopen van artikelen in de MyLifestore of webshop van MyLife gelden de (wettelijke) algemene voorwaarden zoals opgesteld door thuiswinkel.org en hier te downloaden.
 19.  MyXtra training
  MyLife biedt extra persoonlijke begeleiding onder de noemer MyXtra in een aantal van haar fysieke fitnesslocaties. Het volgen van MyXtra trainingen is onderhevig aan alle punten van deze algemene voorwaarden met toevoeging van:
  A. Geplande, of betaalde MyXtra sessies kunnen uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos afgemeld worden. Afmelding dient ten alle tijden per email aan het adres van de betreffende MyLife club gedaan te worden.
  B. Op (geheel of gedeeltelijk) betaalde MyXtra trainingskaarten is geen restitutie mogelijk. De geldigheidsduur van een MyXtra trainingskaart is: 1 training – 3 maanden, 5 trainingen – 6 maanden en 10 trainingen – 9 maanden. Alle trainingen dienen binnen de geldigheidsduur gebruikt te zijn en komen anders te vervallen.
 20. Tot slot
  Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door de sporter met MyLife Home is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden MyFood deelname

 1. Bij elke deelname aan het MyFood voedingsprogramma zijn de gehele algemene voorwaarden van MyLife geldig. Deze zijn ten alle tijden teruglezen op: https://www.mylife.nl/algemene-voorwaarden/
 1. Deelname aan het MyFood programma is geheel voor eigen risico. We adviseren vooraf contact met uw huisarts, of deelname aan een voedingsprogramma voor u verstandig is. Wij adviseren als onderdeel van het programma uitsluitend gevarieerde voeding. Gebruik van suppletie, het overslaan van maaltijden, of gebruik van medicatie valt ten alle tijden buiten het advies van MyFood en MyLife. Raadpleeg uw huisarts bij twijfel of bij enig onaangenaam gevoel of reactie.
 1. Deelname aan het MyFood programma is altijd voor 1e periode van 12 weken. U betaalt een vast deelname bedrag voor deze periode. Tussentijds opzeggen binnen de eerste 12 weken is niet mogelijk. Ook verleent MyLife geen restitutie op contributie of deelnamebedrag bij eerder stoppen door de deelnemer, of het niet behalen van resultaten.
 1. Na 12 weken kunt u de MyFood begeleiding verlengen, en geldt vanaf dat moment telkens 1 maand opzegtermijn. Na opzegging van MyFood, wordt uw toegang tot de online omgeving, met voedingsprogramma en weekmenu’s voor u beëindigt.
 1. Gebruik van de MyLife app, MyFood app, of website en het opvolgen van de met de MyCoach besproken adviezen is strikt persoonlijk.
 1. Op alle voorwaarden blijft ten alle tijden het Nederlandse recht van kracht.

Algemene voorwaarden MyLife KidsClub
Deze kunt u hier teruglezen. Het KidsClub formulier wordt door de ouder ondertekend bij het eerste bezoek aan de KidsClub.

 

Club KvK BTW
Health Club Berkel B.V. 67269354 NL856905525B01
Health Club Breda B.V. 72928786 NL859289187B01
Health Club Heemskerk B.V. 23083760 NL805327927B01
Health Club Hendrik Ido Ambacht B.V. 78616700 NL861471957B01
Health Club Purmerend B.V. 37155874 NL811657085B06
Health Club Voorschoten B.V. 72928700 NL859289126B01
Health Club Rotterdam aan de Maas B.V. 67269397 NL856905537B01
Health Club Rotterdam Terbregge B.V. 24293039 NL807916304B01
Health Club Wageningen B.V. 78160367 NL861284938B01
Seven Fitness B.V. 91244862 NL865593152B01