Algemene voorwaarden

 1. Alle cursusgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Vooruitbetaling geschiedt bij voorkeur per automatische incasso. Vanaf een achterstand van betaling van een volle periode van 4 weken, mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van MyLife, totdat de achterstand is voldaan. Indien de sporter nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens MyLife zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de betreffende sporter of de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige sporter. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van MyLife om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van de sporter. In geval van ontbinding bovenstaande gronden zal de sporter onmiddellijk de toegang tot MyLife worden ontzegd. Bij het aangaan van een contract, dient ten alle tijden de volledige contractsduur betaald te worden. Ook wanneer er een deactivering
  plaats vindt.
 2. Het overeengekomen bedrag aan cursusgelden dient ook te worden betaald, indien de sporter tijdelijk om enigerlei reden niet in staat is om gebruik te maken van de accommodatie. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken indien een schriftelijke verklaring omtrent een opschorting van de betalingsverplichting, op verzoek van de sporter, is afgegeven door de directie van MyLife of door het aantonen van een geldige doktersverklaring indien de opschorting op medische grond(en) berust. U dient er rekening mee te houden dat het abonnement wordt verlengd met de periode van afwezigheid.
 3. Na de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand te rekenen vanaf het einde van uw huidige abonnementsperiode. Indien men tussentijds het 2-jarig abonnement wenst te beëindigen dan zal het genoten voordeel t.o.v. het 1-jarig abonnement en eventueel niet betaalde inschrijfgeld alsnog in rekening worden gebracht alvorens de beëindiging een feit wordt. Opzegging van een lopend abonnement dient fysiek opgezegd te worden middels een opzegformulier bij de receptie van MyLife. Deactivatie: bij tijdelijke deactivatie van uw abonnement, mogelijk voor een periode van 1 tot maximaal 3 maanden, wordt restitutie na afloop van de periode van deactivatie met u verrekend. Tevredenheidsgarantie: Een lid mag binnen 1 periode van 4 weken het lidmaatschap beëindigen indien men vindt dat het niet overeenkomt met de verwachting van dit lidmaatschap. Daartoe dient een lid wel minimaal 5x een geregistreerd bezoek hebben gebracht aan MyLife. Er vindt geen resitutie plaats van de administratiebijdrage en de contributie over de eerste periode.
 4. MyLife behoudt zich het recht voor om tussentijds, cursusgelden te verhogen op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting etc.
 5. Adreswijziging(en) dient de sporter onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan MyLife. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan de sporter verzonden brieven ingevolge art. 3:37 lid 3 BW gewoon werking, ook al is van ontvangst door de sporter geen sprake. Indien de sporter verhuist naar een locatie waarbij geen MyLife club binnen 10 km is gevestigd mag het abonnement opgezegd worden met 1 maand wettelijke opzegtermijn. Wel is hierbij een bewijs van verhuizing verplicht.
 6. Het is toegestaan om in de fitnesszaal tijdens het sporten uw mobiele telefoon bij uw te dragen. Wel willen wij u vragen om bij het gebruik ervan rekening te houden met uw medesporters. Voer (luide) telefoongesprekken het liefst in de kleedruimte of op de gang.
 7. Minimale leeftijd voor inschrijving bij MyLife is 14 jaar.
 8. Het gebruik van alcohol en stimulerende middelen binnen MyLife of het onder invloed zijn van deze middelen, is ten strengste verboden. Directe verwijdering uit het sportcentrum en intrekking van het lidmaatschap zal onherroepelijk daarop volgen onder de voorwaarden, genoemd in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 9. De openingstijden worden vastgesteld door MyLife. Het fitnesscentrum is gesloten op officiële feestdagen tenzij door de directie van MyLife een uitzondering gemaakt is. Deze zullen tijdig kenbaar gemaakt worden naar de sporters. Daarnaast kunnen tijdens de zomerperiode de openingstijden worden aangepast. In beide gevallen zal dit niet kunnen leiden tot vermindering of teruggave
  van cursusgelden.
 10. De sporter onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van MyLife gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie ‘Huishoudelijk Reglement’) en verklaart hierbij deze te zullen naleven.
  Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid, noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Sporten binnen MyLife is alleen toegestaan met het gebruik van schone (binnen) sportschoenen, correcte sportkleding en een handdoek. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot MyLife te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks onverminderd de verplichting van de sporter om het cursusgeld over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.
 11. De sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel of zoekgeraakte eigendommen geheel door hem/haar zullen worden gedragen. Bij verlies of diefstal van MyLife sleutel/pasje dient men een nieuwe sleutel/pasje aan te schaffen (sleutel/ pasje/Bandje is eigendom).
 12. De sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich kunnen meebrengen en dat hij/zij eventuele (gevolg) schade die ten gevolge van het beoefenen van enigerlei tak van sport in MyLife ontstaat, voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal de sporter MyLife vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 13. Het betreden van de douche en/of sauna ruimte is geheel op eigen risico. MyLife is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel. Het dragen van slippers is dan ook verplicht in deze ruimtes. Het gebruik van de zonnebank is tevens op eigen risico. Voorschrift luidt maximaal 1x per week, gebruik vanaf 18 jaar. Bescherm uw ogen met een bril, gebruik bij u passende uv-cremé.
 14. MyLife niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in onrede geraakte eigendommen van sporter.
 15. Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van MyLife is geheel voor eigen risico.
 16. Het gebruik van onze kinder-oppas is volledig op eigen risico. MyLife is nimmer aansprakelijk voor (eventueel) opgelopen schade en/of letsel van uw kind.
 17. Privacy en wet AVG. Bij inschrijven worden de door u ingevulde persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze verwerking heeft als doel uw gegevens beschikbaar maken in uw persoonlijke trainingssoftware en uw contract in te voeren in onze ledenadministratie. Uw gegevens worden zodoende uitsluitend ingevoerd in software van vertrouwelijke partners van MyLife. U geeft bij ondertekenen van uw inschrijfformulier toestemming voor deze verwerking. Ten alle tijden heeft u recht van inzage in uw
  gegevens. Mocht u gegevens willen verwijderen kunt u dit schriftelijk verzoeken. Wij bewaren uw gegevens tijdens uw lidmaatschap en daarna gedurende een periode van 7 jaar. Dit in overeenstemming met
  (art. 52 Wet Rijksbelastingen).

 

ClubKvKBTW
Health Club Berkel B.V.67269354NL856905525B01
Health Club Breda B.V.72928786NL859289187B01
Health Club Heemskerk B.V.23083760NL805327927B01
Health Club Purmerend B.V.37155874NL811657085B06
Health Club Voorschoten B.V.72928700NL859289126B01
Health Club Rotterdam aan de Maas B.V.67269397NL856905537B01
Health Club Rotterdam Terbregge B.V.24293039NL807916304B01
Health Club Wageningen B.V.78160367NL861284938B01